Schweiss-registrets historie

Introduktion og historie

”Schweiss” er det tyske ord for vildtblod. I dansk jægersprog bruges det blandt andet om blod fra hjortevildt, og det har givet navn til schweisshundene, der er optrænet til at opspore anskudt eller påkørt hjortevildt.

Historie

I 1974 blev der i Danmark oprettet et register over schweisshundeførere, som stod til rådighed for landets jægere og kunne kaldes ud til eftersøgninger af anskudt vildt på rekvirentens jagtgrund.

I forbindelse med jagtlovsændringen i 1982 gennemførtes en formalisering, således at legitimerede schweisshundeførere fik adgang til at eftersøge nødstedt vildt – herunder at bære og anvende skydevåben – på fremmed terræn uden nødvendigvis at opnå forudgående tilladelse fra pågældende grundejer eller jagtberettigede. Denne ændring blev gennemført, fordi anskudt vildt ofte passerer naboskel, og eftersøgninger dermed må indstilles eller udsættes unødigt, hvis en tilladelse fra nabogrundejer eller –jæger er ultimativ.

Ved jagtlovsrevisionen i 1993 gennemførtes yderligere en ændring, idet der via en bemyndigelse i selve Jagtloven blev fastsat regler om obligatorisk tilkaldelse af en schweisshund ved sikre tegn på anskydning af klovbærende vildt.

I 2007 blev en ny bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning under skrevet af Miljøministeren. I henhold til denne bekendtgørelse er der nu:

  1. Pligt til at rekvirere en hundefører som er optaget i Schweiss-registret, såfremt der under jagt på klovbærende vildt er konstateret tegn på træf og dyret ikke er fundet indenfor 6 dagtimer efter påskydning.
  2. Denne tilkaldepligt påhviler alle jagtberettigede der er bekendt med situationen.
  3. Hundeføreren skal orientere politiet førend eftersøgningen indledes udenfor rekvirentens jagtgrund.
  4. Hundeføreren må udover den registrerede schweisshund og våben også medbringe en ubevæbnet hjælper.


Reglerne

Du kan finde gældende lovgivning på siden Regler.

Tilkaldelse af en schweisshund er gratis, dog godtgør rekvirenten schweisshundeførerens kørselsudgifter (statens takster). I tilfælde, hvor en schweisshund efter henvendelse fra Dyrenes Vagtcentral, Falck eller Politi rekvireres til en eftersøgning af påkørt vildt, betales kørslen af Naturstyrelsen.

Vildtet tilfalder altid indehaveren af jagtretten på det areal, hvor vildtet forender.