Vejen til optagelse i Schweiss-registret

Ansøgningsrunden 2022: ansøgningsfrist er tirsdag d. 1. marts.

Nye hundeførere optages i Schweiss-registret i henhold til Naturstyrelsens Proces for optagelse af nye hundeførere (pdf). Rekruttering af nye schweisshundeførere skal understøtte og videreudbygge Schweiss-registrets eftersøgningskapacitet. 

Udfyld ansøgningsskemaet her: Optagelse i Schweiss-registret.

Proces for ansøgningsrunde 2022
  • På koordinatormøde i marts/april 2021 udvælges ekvipager til kvalifikationstest, og ansøgere får svar på deres ansøgning (afslag eller kvalifikationstest)
  • Kvalifikationstests forventes indkaldt i juni 2022
  • Kvalifikationstests afholdes i august 2022
  • På Schweissudvalgsmøde i midten af september 2022 udvælges de ekvipager, der på baggrund af resultater fra kvalifikationstest inviteres til at påbegynde det toårige uddannelsesforløb
  • Obligatorisk todagskursus for nye hundeførere afholdes i slutningen af september eller starten af oktober 2022 
Krav til ansøgeren

Det er en betingelse for at kunne søge optagelse i registret,

  • at føreren er i besiddelse af gyldigt jagttegn med påtegning til riffeljagt,
  • at føreren har gyldigt kørekort til personbil,
  • at ekvipagen, senest året før ansøgningen indsendes, har opnået 1. præmie på en adgangsgivende sporprøve (minimum 400m/20 timers). Ekvipagen skal altså for at søge optagelse i 2022, have opnået 1. præmie enten i 2021 eller 2022.

Naturstyrelsen tillægger det endvidere afgørende betydning, at de nye hundeførere kan være med til kollegialt at styrke det eksisterende, lokale team af hundeførere. Ansøgeren skal således være i stand til at fungere som et loyalt og troværdigt teammedlem.  

Den enkelte ansøger vurderes også i forhold til behovet for schweisshundeførere i det specifikke lokalområde. 

Sekretariatet angiver ikke kommuner med særligt stort behov for nye hundeførere. Dette skyldes, at erfaringen er, at interesserede ekvipager søger om optagelse uanset, om der er behov i et område eller ej. Desuden tager det lang tid at træne en hund og få erfaring, så i de fleste tilfælde vil det være et længere forløb, at gøre sig klar til ansøgning om optagelse i Schweiss-registret.

Vi vil derfor opfordre dig, der er interesseret i at blive optaget i Schweiss-registret, til at tage kontakt til koordinatoren i dit område og til de lokale hundeførere i dit nærområde. Dette giver dig mulighed for at få en bedre forståelse for, hvad det vil sige at være legitimeret schweisshundefører, og det vil lægge kimen til et samarbejde i området. Du er også altid velkommen til at kontakte Schweiss-sekretariatet.

Ansøgning

Der optages kun nye hundeførere én gang årligt. Ønsker du at søge ind, skal du udfylde et online ansøgningsskema, som du finder her: Optagelse i Schweiss-registret.

Ansøgningsfrist er tirsdag d. 1. marts 2022.

Tidligere år har nye ansøgere skullet kvittere for, at de ikke tidligere har overtrådt gældende jagtlovgivning for at kunne indsende en ansøgning. Dette skyldes, at Schweiss-registrets hundeførere er ambassadører for Registret og for Naturstyrelsen, og for at opretholde den høje agtelse, faglighed og professionalisme, der kendetegner Registret, stilles der store krav til Registrets hundeførere. Der kan dog være tilfælde, hvor en jagtlovsovertrædelse ikke nødvendigvis i sig selv er en forhindring for at søge om optagelse. Derfor har Sekretariatet ændret proceduren, så ansøgere, der har overtrådt gældende jagtlovgivning, skal oplyse hvad omstændighederne var, hvis de har overtrådt gældende jagtlovgivning. Det giver mulighed for en konkret vurdering af overtrædelsens betydning for, om hundeføreren kan optages i Registret.

Vi lægger vægt på, at ansøgeren ikke har overtrådt gældende jagtlovgivning. Det er en betingelse for at blive optaget i Registret, at ansøgeren skal kunne være et loyalt og troværdigt teammedlem i Registret. Alle overtrædelser af jagtlovgivning indgår derfor i vurderingen, og vi ser på forholdets karakter, alder på gerningstidspunktet og hvor lang tid der er gået siden forholdet. En ansøger vil normalt få afslag, hvis vedkommende er straffet  for overtrædelse af jagtlovgivningen med mindre konkrete omstændigheder taler for andet.  

Udvælgelse af ekvipager til kvalifikationstest

På baggrund af en vurdering af de enkelte ekvipager og det aktuelle behov for nye schweisshundeførere udvælges, efter ansøgningsfristens udløb, blandt årets ansøgere de egnede ekvipager, som Naturstyrelsen ønsker en konkret vurdering af. Denne udvælgelse foregår i samråd med Schweiss-registrets koordinatorer og Schweissudvalget på et koordinatormøde i marts. Ansøgere, som Naturstyrelsen ønsker at se til en kvalifikationstest, får besked herom umiddelbart efter dette møde. De ansøgere, der ikke indkaldes til kvalifikationstest, meddeles afslag efter mødet.

Kvalifikationstest tjener det formål at vurdere ekvipagens samlede evne til at kunne løse en udfordrende eftersøgning på en kvalificeret og troværdig måde. Læs mere om kvalifikationstesten og krav ved at downloade:  

Kvalifikationstest forventes afholdt i august, og de ansøgere, der er udvalgt til kvalifikationstest bliver indkaldt senest tre uger før testen.

Meddelelse om optag eller afslag

På baggrund af resultater fra disse kvalifikationstest træffer Naturstyrelsen, efter drøftelse med Schweissudvalget i midten af september, afgørelse om hvilke ekvipager, der tilbydes påbegyndelse af et to-årigt uddannelsesforløb. 

Naturstyrelsen giver ansøgerne skriftlig meddelelse om afgørelsen, inkl. bedømmelsen fra kvalifikationstesten. Afgørelse kan ikke ankes.

Påbegyndelse af to-årig uddannelse og uddannelsesforløb

Uddannelsesforløbet indledes med et obligatorisk to-dags kursus i slutningen af september/starten af oktober, og såfremt dette gennemføres tilfredsstillende, optages man som legitimeret schweisshundefører i Schweiss-registret. Herefter kastes man ud i arbejdet som schweisshundefører - der gælder dog i den to-årige uddannelsesperiode særlige betingelser for en ny hundefører.  

I marts 2023, et halvt år efter optagelse, indkaldes de nye hundeførere til et obligatorisk et-dags kursus, hvor den første tid i registret evalueres, bl.a. ved en personlig samtale med Schweiss-sekretariatet.

Som ny hundefører under uddannelse skal man i løbet af sit to-årige uddannelsesforløb endvidere deltage i mindst ét efteruddannelseskursus for legitimerede hundeførere, ét stormøde for legitimerede hundeførere samt ét lokalmøde.

Der gøres opmærksom på, at man kun gennemfører ovennævnte uddannelsesforløb, såfremt man kan udfylde rollen som legitimeret hundefører. Hvis det undervejs vurderes, at man ikke er egnet, vil man blive stoppet i forløbet; ligesom man naturligvis undervejs selv kan vælge at stoppe, hvis arbejdet i Registret ikke er, hvad man forventede.