Krav til ansøgerens personlige egenskaber

Rekruttering af nye schweisshundeførere skal understøtte og videreudbygge Schweiss-registrets eftersøgningskapacitet på en positiv måde. Naturstyrelsen tillægger det afgørende betydning, at nye hundeførere skal kunne leve op til rollen som schweisshundefører. Schweiss-registrets hundeførere har en fælles mission: At sikre vildtets tarv.

Derfor har Registret et værdisæt med fire værdier, som nye hundeførere naturligvis også skal handle ud fra. Herunder beskrives, hvordan de fire værdier har særlig betydning for nye hundeførere.

Vi har selverkendelse

Selverkendelse handler om at kende egne (både fører og hunds) styrker og begrænsninger, så der altid er fokus på at løse den enkelte eftersøgning bedst muligt. En vigtig egenskab i den sammenhæng er ydmyghed over for eftersøgningsopgaven. Uanset hvor erfaren og fagligt dygtig man er, vil der altid være noget at lære af at samarbejde med andre hundeførere, og der vil altid være eftersøgninger, hvor man øger chancen for at finde vildtet ved at tilkalde en (mere) erfaren kollega/hund. 

Vi samarbejder

Samarbejde betyder, at opgaven løses bedst muligt af Registret, ikke af individer. Som udgangspunkt foretages den enkelte eftersøgning af én ekvipage, men samarbejde er fundament for, at alle opgaver løses bedst muligt af Registret. Naturstyrelsen tillægger det derfor afgørende betydning, at nye hundeførere kan være med til kollegialt at styrke det eksisterende, lokale team af hundeførere. Ansøgeren skal således være i stand til at fungere som et loyalt og troværdigt teammedlem, der er loyal og respektfuld over for sine kolleger i Schweiss-registret. 

Det forventes derfor, at ansøgeren tager kontakt til den lokale koordinator i god tid inden ansøgningen, for at påbegynde et godt samarbejde og opbygge en god forståelse for Registrets arbejde. 

Vi er tilgængelige og parate

Alle schweisshundeførere forventes at tage deres del af både jagt- og trafikeftersøgninger. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke må sige nej til en eftersøgning, for som schweisshundefører må man nemlig gerne prioritere privatliv og arbejdsliv højere end schweissarbejdet – schweisshundeførere skal være hele mennesker.

Når det er sagt, er det en fælles opgave for Registret at påtage sig de eftersøgninger, Registret rekvireres til, og det kræver samarbejde og parathed til at bistå hinanden. 

Vi udstråler professionalisme

Schweiss-registret har siden sin begyndelse i 1974 opbygget stor troværdighed og respekt blandt jægere og den øvrige befolkning. Det ansvar og den tillid skal alle Registrets hundeførere leve op til – det gælder i forbindelse med de praktiske eftersøgninger, til hundetræning, i jagtforeningen og andre steder, hvor schweissarbejdet kan blive et samtaleemne. Rekvirenter skal trygt kunne kontakte enhver af Registrets hundeførere og blive mødt med en høj faglighed og en professionel tilgang til opgaven. 

Det har stor betydning, at ansøgeren har relevant erfaring med jagt på klovbærende vildt og erfaring med at arbejde med jagthunde. Det er ikke alene afgørende, hvor mange dyr ansøgeren har nedlagt, eller i hvor mange år ansøgeren har haft jagttegn. Der er tale om en samlet vurdering af ansøgerens jagtlige erfaring og dermed dennes forudsætninger for at kunne håndtere forskellige jagtlige situationer, at kunne læse og tyde situationen, samt ansøgerens kendskab til vildtets adfærd i forskellige situationer m.m. Egen erfaring med vildtets reaktion før, under og efter skudafgivelse giver hundeføreren en faglig ballast til at håndtere eftersøgningerne på en kvalificeret måde. 

Hvis en ansøger tidligere har overtrådt gældende jagtlovgivning, indgår dette i vurderingen af ekvipagens egnethed. Der er en særlig høj forventning til Schweiss-registrets hundeførere, når det handler om jagtlig etik og moral, og der vil derfor være jagtlovsovertrædelser, der vil betyde, at en ansøger får afslag på sin ansøgning. Men der vil naturligvis også være tilfælde, hvor der er formildende omstændigheder, der gør, at det ikke vil have indflydelse på en ansøgers egnethed.

Samlede forventninger

Der er altså store forventninger til ansøgerens person og samarbejdsevner med lokale hundeførere, forståelse og ydmyghed omkring opgaven og allervigtigst fokus på vildtets tarv frem for egen succes. Personlige træk som empati, situationsfornemmelse og psykisk balance er afgørende for, om du som schweisshundefører kan håndtere de til tider pressede situationer, du kan komme ud for. Det er ikke gavnligt for hverken vildtets tarv, Registrets omdømme eller hundeførerens velbefindende, hvis den enkelte hundefører ikke formår at holde hovedet koldt og agere inden for de rammer, der er fastsat. 

Ansøgerens lokale renommé har også betydning for, hvorvidt vedkommende anses egnet til optagelse i Schweiss-registret. For at leve op til rollen som schweisshundefører kræver det, at man er vellidt og respekteret i sit lokalområde. Som hundefører har man en særlig bemyndigelse, der kræver, at der er tillid til hundeføreren, og at hundeføreren i alle sammenhænge formår at værne om sit eget og Registrets gode omdømme.